PROGRAM PIRÁTŮ V KADANI - Volby do zastupitelstva města Kadaně 2018

Volební program kadaňských pirátů se opírá o zákadní společenské hodnoty: SVOBODA, TRANSPARENTNOST, DEMOKRACIE A PROEVROPSKÉ SMĚŘOVÁNÍ, které jsou obsaženy v komplexním programu České pirátské strany Černé na bílém. Na komunální úrovni jsme tyto fundamentální myšlenky implementovali do následujících oblastí, ve kterých nabízíme konkrétní řešení problémů doposud neřešených, nebo nápady na zlepšení stávajícího chodu agendy města. Pirátský program, jak se již mnohokrát osvědčilo, je velice atraktivní i pro ostatní politické subjekty a nese s sebou velký koaliční potenciál. I to je záruka, že hlas udělený České pirátské straně není úkonem nicotným, protože bez ohledu na sílu mandátu pomůže prosadit obecně prospěšné věci.

Kadaň otevřená

Větší otevřenost a vizualizace úřadu, větší názorová pluralita radničních novin, zveřejňování maximálního množství informací, možnost komunikace s každým zastupitelem:


Zajištění vhodného prostoru pro zastupitelstvo města – umožnit účast širší veřejnosti
Širší redakční rada radničního tisku a jeho rozšíření
Rozdělení kompetencí radních a zveřejňování jejich práce, výsledků (na každém zastupitelstvu města, media)
Zavedení pravidelných konzultací pro zastupitele. Zveřejňování jednání zastupitelstva (živé vysílání, veřejné hlasování, digitalizace veřejných podkladů ...)
Možnost zapojení veřejnosti - diskuze, interpelace
Zveřejňování ročních zpráv činnosti odborů a příspěvkových organizací pro občany, před-po schválení
Podpoříme malé podnikatele, kteří budou chtít oživit svou činností střed města. Chceme, aby náměstí bylo živé, a proto budeme podporovat cílenými akcemi (sběr degustačních známek z jednotlivých zařízení, pomoc s propagací apod.) každého živnostníka, který se bude chtít zapojit. Pořádání pravidelných workshopů, kde se budou moci prezentovat

Kadaň transparentní

Kontrola moci a mocných - boj s korupcí, transparentní veřejné zakázky - snížíme náklady a zvýšíme kvalitu, kontrola prodejů obecního majetku, dohled nad hospodařením městských organizací, omezení nekalého jednání zastupitelů i úředníků:


Ověření efektivity vynakládaných prostředků. Občané mají právo vědět, jak hospodaří jejich zvolení zástupci s veřejnými prostředky (zveřejňování hlasování, výsledků zakázek - registr smluv)
Transparentnost při výběrových řízeních a kontrola následných prací a služeb
Politici a úředníci slouží občanům - online dostupnost, infolinky, osobní setkávání
Politici by měli mít osobní odpovědnost a měli by být odvolatelní
Důslednost proti střetů zájmů (včetně rodinných příslušníků, zaměstnanců státní správy, krajů, obcí, dle služebního zákona a soudců, st. zástupců, zaměstnanců organizací, které jsou financovány z veřejných prostředků)
Dohlédneme, aby rozpočet Kadaně byl soběstačný a vyrovnaný. Tak jako se budou omezovat prostředky z evropské unie, budou klesat i dotace od korporací jako je ČEZ a SD. Tyto prostředky město v minulosti využívalo k financování mnoha projektů, na které v budoucnu musíme peníze najít z vlastních zdrojů
Při čerpání dotací z rozpočtu města zavedeme transparentní a přehledný systém s rovnými podmínkami pro všechny žadatele. Informace o nich budeme publikovat veřejně, aby se informace dostaly opravdu všem případným zájemcům
Současně se budou zvyšovat náklady na odpadové hospodářství spojené se zpřísňující se legislativou. Zvyšování nákladů v této oblasti však nemusí být tak dramatické, pokud se zaměříme na zefektivnění systému a budeme rozumně investovat do příprav na tyto změny. Především odklon od skládkování a důraz na zvýšení využití odpadů je výzva, na kterou se musíme připravovat již dnes. Budeme prosazovat kooperaci s okolními obcemi na řešení tohoto problému, protože je to oboustranně ekonomicky výhodné
Veřejné zakázky – zdroj největší korupce a netransparentnosti. Současný zákon o veřejných zakázkách sice zpřísňuje podmínky pro zadavatele a tím přispívá k větší transparentnosti, ale stále to není dostatečné a veřejné zakázky jsou zneužívány k obohacení pouze vybraných subjektů. S tím nesouhlasíme a budeme prosazovat: • zveřejňování zadávacích podmínek v dostatečném předstihu a šíři - aby žádný případný zájemce nebyl znevýhodněn, • budeme využívat internetových aukcí- bude jasné kdo a za kolik měl o zakázku zájem, • zakázky malého rozsahu budeme zveřejňovat vždy i ve věstníku veřejných zakázek, • požadavky na zakázku nebudou „šité na míru“ – budou nastaveny v rozsahu odpovídajícím složitosti a velikosti zakázky, • zavedeme závazné standarty omezující manipulovatelnost soutěže, • ve smlouvách si pojistíme nulové dodatečné náklady (vícenáklady), které mnohdy prodraží zakázku o desítky procent, • dohlédneme na maximální kontrolu prováděných prací ze strany úředníků města (zadavatele), majících na starosti dozor investičních akcí

Kadaň hospodárná

Vyrovnaný a rozumný rozpočet, zveřejňování závěrečných účtů města i městských organizací, kompetentní a nezávislé složení dozorčích rad:


Rozpočet města musí být soběstačný a vyrovnaný
Zveřejnění přehledu veškerého majetku včetně jeho popisu a využití
Efektivní kontrola hospodaření příspěvkových organizací města, organizačních složek a obchodních společností vlastněných městem
Vytvoření rezervy pro předpokládané investice a snížení závislosti na dotacích všeho druhu
Zajištění pokrytí skutečných nákladů na státní správu zajišťovanou obcí (přenesená působnost státu)

Kadaň participativní

Zapojení lidí do rozhodování, občan je partner a má právo kontrolovat jak pro něj politici pracují, otevřené jednání s lidmi:


Zavedení participativního rozpočtu - část investic mohou ovlivnit přímo občané veřejným hlasováním
Pravidelná setkávání členů RM s občany, skupinami občanů, zájemci
Zastoupení odborné veřejnosti z řad občanů v komisích a výborech
Podpora občanského zapojování mladých
Pravidelné setkávání se zástupci města – názor budoucí generace je důležitý

Kadaň digitalizovaná

Zjednodušení administrativy pomocí technologií, online dostupnost úřadu:


Zveřejňování všech dokumentů, které nejsou tajné
Zveřejnění pracovního programu starosty a místostarosty
Zavedení elektronického hlasování zastupitelstva města
Zavedení informačního centra Města - telefonní linka, e-mailový kontakt pro dotazy a přesměrování do daných oblastí
Veřejný chat starosty, případně dalších kompetentních osob s občany - 1x měsíčně
Co nejrychlejší zajištění online dostupnosti všech úřadů a snížení zbytečné byrokracie
Kromě digitalizace úřadu budeme prosazovat též zavedení pořadníků na úřadu sociálního zabezpečení, úřadu práce a na poště
Zavedeme důstojné zasedání zastupitelstva se systémem, který umožňuje občanům uplatnit právo vědět, jak který zastupitel vykonává svou funkci, zda je opravdu aktivní a nechodí si schůzi zastupitelstva tzv. odsedět. Zda hlasuje a koná v zájmu občana a nemrhá veřejnými prostředky třeba jen tím, že je neaktivní

Kadaň bezpečná

Bezpečnější sídliště, smysluplná práce městské policie - místní strážník do každé lokality, zapojení sboru dobrovolných hasičů:


Zefektivnění práce městské policie – zavedení místního strážníka do každé lokality ve městě, na kterého se mohou lidé obracet (nejlépe aby tam měl trvalé bydliště – znalost místních)
Spolupráce se sborem dobrovolných hasičů na poli osvěty a komunikace s dětmi (školy, školky)
Bezpečnostní kamery jen na důležitých a opodstatněných místech
Důstojné a bezpečné bydlení na sídlišti „B“
Spolupráce s orgány státní správy - koordinace složek integrovaného záchranného systému
Budeme prosazovat a dohlédneme, aby se do aktivní spolupráce na osvětě a vzdělávání dětí zapojil též sbor dobrovolných hasičů v Kadani, který je součástí IZS
Chceme vědět, kde v Kadani se občané necítí bezpečně – pomocí tzv. pocitové mapy se občanů na pravidelných setkáních budeme ptát a požadavky přenášet na MP
Vzhledem k zhoršující se bezpečnostní situaci v severočeském kraji si již krajské vedení zažádalo o vyšší dotace na nábor nových policistů. Budeme usilovat o část těchto prostředků, abychom mohli zvýšit počty strážníků MP
Zavedeme pěší hlídky – policisté schovaní v autech nemají náležitý respekt a autoritu. Je potřeba dostat policisty do terénu, kde musejí být vidět
Komunitní spojka – dobrá praxe z okolních měst. Člověk pocházející zevnitř problémové komunity, který bude spolupracovat s MP a OÚ a bude okamžitě upozorňovat na nastalé problémy, případně sám zjedná pořádek
Školní autobusy – zastávky blíže základním školám a celoroční čip místo jízdného

Kadaň kulturní

Podpora kulturních akcí napříč zájmovými skupinami na úkor mainstreamu. Více kultury na náměstí:


Podpora kulturních akcí napříč zájmovými skupinami na úkor mainstreamu
Více kultury na náměstí a více různorodosti v nabídce kulturních akcí
Zapojení menších obcí správního obvodu
Podpora architektonické jednotnosti historických prvků (strategická koncepce s dlouhodobým výhledem)
Podpora center kultury - Kulturní zařízení Kadaň – místní umělci
Ke zvýšení kultury bydlení – budeme prosazovat, aby město samotné bylo příjemcem státních dotací na sociální bydlení a nikoliv soukromé subjekty, které systém zneužívají. Současně bude mít město jako vlastník bytů nad nimi nejlepší kontrolu a lidé v nich bydlící motivaci si je udržet. Budeme prosazovat zařazení této investice do rozpočtu města a o postupné budování pro sociálně slabší rodiny, svobodné matky, mladé rodiny či soběstačné seniory

Kadaň vzdělaná

Zajištění dostatečných kapacit ve školských zařízeních pro všechny věkové skupiny dětí, spravedlivé rozdělování dotací do volnočasových aktivit dětí, podpora vedoucích zájmových a sportovních sdružení:


Podpora stávajících a iniciace vzniku nových zařízení (jesle)
Bonusy pro angažované učitele a vedoucí zájmových skupin a spolků, dobrovolníků
Prostřednictvím skupin a organizací mládeže podněcovat v mladých lidech občanskou zodpovědnost a iniciativu = budovat vztah k místu kde žijí a upevňovat ho
Iniciovat akce podporující vzdělanost různých věkových i zájmových skupin a podporovat pestré formy neformalniho celoživotní učení

Kadaň zdravá

Podpora navýšení počtu praktických i specializovaných lékařů. Tlak na kvalitu poskytované péče v zařízení města


Aktivní přístup k doplnění nedostatečné kapacity především praktických lékařů a zubařů
Zvýšení kvality poskytované péče v městské nemocnici - dostatek personálu vs. odborná úroveň
Zdravý životní styl do školních i předškolních kuchyní
Chceme prosadit bonusové programy a veřejnou podporu pro všechny aktivní občany města, kteří se ve svém volném čase věnují sportovním volnočasovým aktivitám dětí. Sport a pohyb dětí je pro nás maximálně důležitý a proto budeme prosazovat spravedlivé rozdělování finanční podpory mezi jednotlivé kluby a zájmová sdružení
 Znovuoživíme Skatepark, jehož potenciál je momentálně nevyužitý. Je to místo s velkými možnostmi pro setkávání mladých fandů tohoto druhu pohybu

Kadaň udržitelná

Změna přístupu k hospodaření se zdroji, šetrné hospodaření s vodou, zelená infrastruktura, omezení zpevněných ploch a záborů zemědělské půdy, obnova zeleně a příprava na klimatickou změnu:


Úsporný provoz budov ve vlastnictví města. Úsporné a účelné veřejné osvětlení
Předcházení vzniku odpadů – kulturní akce a městské slavnosti
Ukončení skládkování za hranicemi města a zastavení nekontrolovaných požárů
Participace na obnově krajiny po důlní činost
Iniciaci vzniku záchytných nádrží využívaných na zálivku městské zeleně
Výsadby zeleně na pozemcích města a podpora podobných aktivit na soukromých pozemcích
Zapojit veřejnost do péče o zeleň – adopce stromů, zelených ploch apod.
Šířit osvětu o zásadních ekologických problémech způsobených člověkem